Betingelser og vilkår

Innhold

Espern Aktivitetspark

Medlemsbetingelser

 1. Avtalegiro kontraktene med binding, har 12 måneders bindingstid fra første betalende måned. Kontrakten må sies opp skriftlig etter endt bindingstid. Avtalegiro kontrakter uten binding, må sies opp skriftlig og alle kontrakter har en måneds oppsigelse fra første månedsskifte.
 2. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn
 3. Oppsigelsen leveres skriftlig på mail, eller ved å benytte oppsigelses skjema på vår nett side. Medlemmet vil motta en bekreftelse på sin oppsigelse på sms/skriftlig. Student avtaler blir oppjustert til ordinær avtale etter 12 måneder og nytt studentbevis må fremlegges for å opprettholde studentrabatt.
 4. Gjeldende regler for frys er sykdom, skade, svangerskap, førstegangs tjeneste o.l. Dokumentasjon/legeattest må framlegges. Ønskes midlertidig stopp på medlemskap, benytt frys skjema via vår nettside eller send en skriftlig søknad om frys til medlems administrator hos Espern AS. (heidi@espern.no). Dette må gjøres i forkant av frys perioden, og ved sykdom/skade raskest mulig. Det innvilges frys av kontrakt i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.
  Ved frys utover gjeldende grunner nevnt over og ved innvilget frys, må det betales et gebyr etter gjeldende prisliste. (pris pr 01.04.2022 kr. 150,-/mnd). Medlemmet vil motta en sms/skriftlig bekreftelse på innvilget frys. Bindingstid forskyves med like mange måneder det gis frys.
 5. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
 6. Medlems kontrakten kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
 7. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.
 8. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 9. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.
 10. Espern Aktivitetspark har inngått en avtale med Antidoping Norge. Espern Aktivitetspark ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Treningssenteret tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Doping

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. 

Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale.

Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og Treningssenteret har anledning til å heve treningsavtalen.

Kontrakt

Ved inngåelse av kontrakt betales det et administrasjonsgebyr og treningsavgift for inneværende måned. Trekk skjer fra konto den 20 i hver måned. Avtalegiroen er en avtale mellom kunde og bank, og kan ikke opprettes og avsluttes av espern.

Betalingsbestemmelser

Det er kundens ansvar at trekk blir utført til forfall hver måned. Krav om trekk som ikke er utført, sendes til purring. Det er inndrivelseselskapet Remind AS som er vår samarbeidspartner. De utfører alle purringer og oppfølging av disse på oppdrag fra Espern AS. Medlemskap kan inngås fra og med året medlemmet fyller 15 år. Frem til fylte 18 år kreves skriftlig samtykke fra foresatte. Du må selv sørge for å holde deg oppdatert mht til våre ulike priskategorier på ulike typer medlemskap.

Medlemsvilkår

Dersom vi har rabattert avtale senior/Student er du selv ansvarlig for å endre din kontraktstype dersom vi har rabatterte løsninger på dette. Dersom medlemmet endrer bankkonto, er medlemmet selv ansvarlig for at månedlig trekk blir foretatt. Medlemmet kan når som helst kalle tilbake avtalegirofullmakten. Dette fritar ikke medlemmet fra betalingsforpliktelsen. Jeg tillater at Espern Aktivitetspark sender meg kommunikasjon per e-post og SMS til e-postadresse og mobilnummer oppgitt ved registrering.

Espern Express

Medlemsbetingelser  

Alle medlemmer må ha nøkkelarmbånd som er aktivt i avtaleperioden. Andre slipper ikke inn uten særskilt avtale.

Nøkkelbånd og adgangskontroll

Nøkkelbåndet koster 100,- (engangsbeløp) og kjøpes i resepsjonen på Espern Aktivitetspark.

Båndet tilhører Espern AS, og leveres tilbake når medlemskapet avsluttes. Kunden betaler for å låne kortet i perioden de ønsker å være medlem.

Nøkkelbåndet er personlig og kan IKKE lånes bort ikke overlates eller overdras til andre.

Det er strengt forbudt å låse inn andre personer på eget kort.

Hvis misbruk av personlig nøkkelbånd blir avslørt vil det medføre et gebyr på kr 3000,- pr. person for alle involverte, samt oppsigelse av medlemskontrakt.

Treningsstudioet og inngangsparti er videoovervåket til enhver tid, og stikkprøver vil forekomme. Du må alltid medbringe legitimasjon da alle er pålagt å legitimere seg ved forespørsel.

Mister man nøkkelbåndet eller det blir utslitt eller avmagnetisert må man kjøpe nytt. Nytt nøkkelbånd kjøpes i resepsjonen på Espern Aktivitetspark. Medlemmet plikter

snarest å melde fra om tapt nøkkelbånd.

For å gå inn på senteret må du gjennom en rundell. Kun èn person kan passere rundellen om gangen.

Aldersgrenser og overtredelser  

Aldersgrense for avtale på Espern Express er fra fylte 15 år. Treningsavtale på senteret forutsetter 12 mnd. avtale-/bindingstid.

Ved tre utestående innbetalinger av treningsavgift vil nøkkelbåndet sperres.

Gjenåpningsgebyr kr 150,- blir belastet din AvtaleGiro.

Espern Express er medlem av Antidoping Norge. Senteret skal brukes kun til trening, og uhensiktsmessig bruk av senteret vil ikke bli akseptert og kan ved store misligholdelser føre til umiddelbar utestengning og medlemmet fratas retten til å benytte treningssenteret.

Eksempler på slike forhold er bruk av narkotika eller dopingmidler, alkohol, uanstendig oppførsel, hærverk og brudd på senterets regler.

Treningssenteret har rett til å endre medlemsbetingelser og ordensregler uten annet varsel enn et oppslag på senterets oppslagstavle som det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på.

Vær klar over at Espern Express er et nøkkelkortsenter med begrensede dusj- og garderobefasiliteter. Det er ikke tillatt å oppbevare personlige eiendeler, og lås blir klippet dersom dette oppdages.

Gebyr gjelder også ved utløsing av alarm. Dørene går i lås kl. 23:00 og du er selv ansvarlig for å være ute av senteret kl. 23:00. Hvis alarmen utløses, er det du som medlem som belastes for utrykning.